Most read


1. Berbatov
2. Ferrari California
3. Fishing
4. Cocktails
5. Yves St. Laurent

ИЗБЯГАЙ ПРИ СКУКАТА

ЗАЛИВЪТ СИЙМУРКанадаЕдно от най-девственитекътчета по крайбрежиетона провинция Британска Ко-лумбия. Но не спиращата дъхаприрода привлича рибаритетук, а годишната миграцияна сьомгата, която обикно-вено е между 15 август и 15октомври. Тъкмо по тезиместа Роналд Рейгън си по-чиваше в по-малко горещитедни на Студената война. Акого последвате, ще имате иуникалната възможност даотседнете в дървена колибастил Джек Лондон

РЕКА ЛОКИНова ЗеландияПътешествието към нея за-почва от градчето Куийнста-ун, което се е самообявилоза световна столица на ад-реналиновите спортове. Напръв поглед това не се връзвамного с риболова на муха, нопочакайте да видите каквостава, като хвърлите въдици-те. Само имайте предвид, чедо мечтаното горно течениесе стига единствено по два на-чина – с лодка или хеликоптер

Автомобилни пътища в тазиблагословена местност няма

Защо бихте се подложили натакова пътуване ли? Отго-ворът е в две думи: дъговапъстърва

КОЛСКИ ПОЛУОСТРОВРусияПо принцип най-забележител-ният риболов в Русия е в За-паден Сибир, но достиганетодо там през по-голямата частот годината е непосилна зада-ча. Разположеният на изтокот Финландия Колски полу-остров, където по време наСтудената война бе полови-ната ядрен арсенал на СССР,обаче предлага отлична алтер-натива – девствени, чистирекички, гъмжащи от сьомга

Там ще усетите какво е билоуловът на сьомга, преди циви-лизацията, замърсяването инапливът на все нови и новириболовци да оплескат рабо-тата

СЕЙШЕЛСКИТЕОСТРОВИТези райски кътчета край из-точния бряг на Африка дос-коро бяха магнит главно забогати руснаци и за любителина гмуркането. Напоследъкобаче Сейшелите се утвърж-дават като гореща дестина-ция за улов на костна риба,или bonefish – хитра и коварнатвар, която минава за едно отнай-големите предизвикател-ства за съвременния рибар

Тя едва ли ще ви остави дасе наслаждавате на райскияпейзаж

РИО ГРАНДЕОгнена земяЗа рибарите това е нещо катопоклонението в Мека за мю-сюлманите. Пътуването додругия край на света струваедно малко състояние, но пъкподчертано си струва – щесе насладите на фантастиченпейзаж, на най-различни при-ключения и на реки, гъмжащиот всички възможни видовепъстърва (включително и бал-канска, която тук достига ре-кордни размери). А най-хубаво-то е, че рибарите са рядкости е просто изключено някой дасе намести точно зад гърба вис каса бира и транзисторче

РЕКА ТЕСТАнглияНе е ясно къде за пръв пътчовекът се е научил да ловириба с въдица. Но тъкмо крайтази рекичка в английскотографство Хемпшир риболо-вът се е превърнал от начин запрехранване в забавление. РекаТест е обезсмъртена още отпрочутия Айзък Уолтън, чия-то книга The Compleat Anglerпродължава да се преиздаваи днес, триста години следнаписването си. Уловът: пъс-търва и дори атлантическасьомга. Риболовът в тези водие платен, но таксите са ра-зумни

ОСТРОВИТЕ СТРАДБРОУКАвстралияИзточното крайбрежие на Ав-стралия предлага почти нео-184 EGO ЮЛИ 2008ДЪЛГЪТ ЗАДЪЛЖАВААзбучна истина е, че да хванете рибата е само половината от дългави на истински рибар. След това трябва и да я изядете, иначе ту-такси ще ви обвинят в разсипничество, пилеене на природни ресурсии жестокост към животните. А срещата с Бриджит Бардо на ста-ри години не е толкова приятна, колкото бе някога. Единственатаутеха в такъв момент е, че рибата е може би най-полезната хранаот всички, познати на човека (поне докато учените не решат нещодруго, евентуално догодина). Тя е диетична, тоест бедна на калории, издравословна, защото съдържа малко от вредните наситени мазнинии много от т.нар. Omega-3 мазнини, намаляващи холестерола. Споредмодерната наука те понижават не само риска от сърдечни заболя-вания, но и от повечето видове рак. Освен това рибите са богатина жизненоважни минерали (желязо, цинк, йод и селен). Яденето наморски продукти поне два пъти седмично има положителен ефектвърху нервната система, костите, зъбите и зрението

ПЕРФЕКТНО ВРЕМЕЗА ПЕРФЕКТЕН УЛОВРИБАТА Е КАПРИЗНА ТВАР И КЪЛВЕСАМО ПРИ БЛАГОПРИЯТНО (ОТНЕЙНА ГЛЕДНА ТОЧКА) ВРЕМЕ. ЗАДА ИЗБЕГНЕТЕ ЦЕЛОДНЕВНОТО ИНАПЪЛНО БЕЗРЕЗУЛТАТНО ВИСЕНЕС ВЪДИЦА В РЪКА, ПО-ДОБРЕПРОВЕРЕТЕ ОТРАНО МЕТЕОРО ЛО-ГИЧ НАТА ПРОГНОЗА

ТЕМПЕРАТУРАТАОт най-голямо значение за апетита на рибите е темпе-ратурата на водата. В зависимост от вида си повечеториби кълват в амплитудата от 12 до 28 градуса по Целзий

При рязко понижение или повишение на температуратаапетитът им изчезва автоматично. Обратно – идеални-те условия за риболов са, когато твърде топлата водазапочне да изстива

НИВОТО НА ВОДАТАПри рязко и значително повишение на нивото на водатарибата кълве рядко, защото е принудена често да сменяместоположението си. При придошли реки се насочетекъм по-тихите местенца (заливчета, вирове), къдеторибата намира укритие. При рязко понижение на нивотоуловът на практика спира. А възможно най-лошите усло-вия са при постоянни колебания на нивото

АТМОСФЕРНОТО НАЛЯГАНЕПлавателният мехур на рибите усеща дори и най-слабатапромяна в атмосферното налягане. Когато барометърътсе стабилизира някъде между ясно време и дъжд, уловъте най-добър. И тук двете крайности са неблагоприятниза риболов, както и резките промени

СЛЪНЦЕТО И ЛУНАТАРибата избягва яркото слънце, особено ако то осветя-ва директно водата. При такова време най-добре е даловите само рано сутрин и привечер. Същото важи и залуната – при новолуние условията са най-добри, при пъл-нолуние – най-лоши

ОБЛАЦИТЕ И ДЪЖДЪТПри ниска и купеста облачност уловът намалява. При ви-соки, бързо движещи се облаци е добър. Топлият, равноме-рен дъжд осигурява идеални условия за риболов (особено аководата е хладна). Обратно – при студен дъжд най-добреси останете вкъщи. От всякаква гледна точка

ВЯТЪРЪТСлабият ветрец е дори за предпочитане пред абсолютноспокойното време. Ако духа силно обаче, рибата кълве сла-бо, да не говорим, че трудно ще се оправяте с въдицата

ЦВЕТЪТ НА ВОДАТААко водоемът е твърде мътен, рибата на практика нереагира на повечето примамки. Възможно е обаче да има-те успех при риболов на дъно. При прекалена прозрачнострибата обикновено вижда рибарите и се плаши. Идеалниятвариант е водата да е умерено размътена

граничени възможности за рибо-лов, но островите Страдброук– особено южният – са предпо-читаният избор за познавачите

Достъпните за улов видове рибаса безброй (повечето дори синямат имена на български), акъм това се прибавя и забележи-телната гледка на гърбати ки-тове, пръхтящи в далечината, икенгура, надничащи нахално отхрастите

РЕКА АЛТАНорвегияАтлантическата сьомга е за-страшен вид напоследък, нотова не важи за най-севернотокрайбрежие на Норвегия, къдетопопулацията е все така много-числена. Устието на река Алта,далеч отвъд Северния поляренкръг, повече от век е прочутос улова на забележителни ек-земпляри. Средното тегло насьомгата там е 11-12 килограма,а нерядко се хващат и парчетанад 20 килограма. Ако все пакуспеете да откъснете погледот въдицата, гледката включваоще фиорди, глетчери и планиникато от викингски епос

КУРШСКИ ЗАЛИВЛитваВ тази лагуна на Балтийскоморе, на няколко километра отграницата с Русия, през зиматаможете да изпитате пълнотоудоволствие от риболова върхулед, без да плащате значителна-та цена, която струва в САЩили Скандинавия. Освен товалитовците имат прекраснататрадиция да хапват уловенатариба на място, обилно полята сводка. Две на нула за тях

ОСТРОВ КИЙ УЕСТСАЩРазположен на юг от полуостровФлорида, архипелагът Кий е райза рибарите още от времето наЪрнест Хемингуей, който имен-но тук е написал За кого биекамбаната (впрочем Кий Уест ебил любимо убежище и на ТенесиУилямс). Така че ако случайноне ви провърви в преследванетона хитрите боунфиш, тарпон ипермит, току-виж за компенса-ция ви осенила музата.


Pages with English Titles: